logo

Podanie sťažnosti

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum"), centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 14:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

a) písomne

b) ústne do záznamu alebo

c) elektronickou poštou

a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu centra, ktorá je zverejnená na web stránke centra – Centrum pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10, 909 01  Skalica. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v kancelárii riaditeľky centra, Pri potoku 10, 909 01  Skalica.

b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec centra vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

c) elektronickou poštou - emailové adresy sú zverejnené na web stránke centra.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom sťažnosť sa odloží.