logo

Slobodný prístup k informáciám

 

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva

2. Komu je žiadosť adresovaná

3. Aké informácie žiadateľ žiada

4. Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, ...)

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký

spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Centrum pre deti a rodiny Skalica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Táto skutočnosť bude žiadateľovi oznámená najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne: v Centre pre deti a rodiny Skalica v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod

Poštou na adresu: Centrum pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10, 909 01  Skalica

E-mailom: riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa môže realizovať:

- v hotovosti - vložením finančných prostriedkov do pokladne Centra pre deti a rodiny Skalica,

- poštovou poukážkou,

- bezhotovostne, prevodom na účet SK86 8180 0000 0070 0041 9081

Pracovník zodpovedný za vybavenie žiadosti o informácie oznámi žiadateľovi sumu a spôsob úhrady.

Informáciu žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení. Sadzobník poplatkov

Strana A4 ČB - 0,03 euro

Strana A4 farebná - 0,10 euro

CD 1,15 – euro

Obálka - 0,08 euro